Miljö

Arbetsmetoden innebär att vi utför våra tjänster på ett sätt som är fördelaktigt för miljön. Detta är vi mycket stolta över. Våra ambitioner är dock större än så och därför har vi utarbetat riktlinjer för hur vi både på kort och lång sikt skall påverka miljön så positivt som möjligt.

Svensk Arbetsklättring AB skall väga in miljöhänsyn i alla delar av sin verksamhet. När produkter, tjänster och material köps in skall det miljövänligaste alternativet väljas med hänsyn taget till kvalitets och lönsamhetskrav.

En god arbetsmiljö är viktigt för att företagets viktigaste resurs, personalen trivs och fungerar väl i sitt arbete. Varje anställd skall visa personligt ansvar för hälsa och miljö i det dagliga arbetet samt ha tillräcklig kompetens och medvetenhet inom miljöområdet.

För att upprätthålla våra högt ställda krav på miljöhänsyn gör vi kontinuerliga utvärderingar och sätter upp korta och långsiktiga mål för vårt miljöarbete.

person klättrar på fasad med gröna träd i förgrunden

Kvalitet

Svensk Arbetsklättring AB strävar efter att leverera utföra arbeten med rätt kvalitet som motsvarar kundens förväntningar, behov och krav. Vi har en nollvision när det gäller brister och fel. Kvalitet är alla medarbetares ansvar och skall prägla all verksamhet, från första kundkontakt till färdig leverans. För att kunna uppfylla våra kvalitetskrav genomför vi kvalitetsutvärderingar och arbetar aktivt med kunskapsutveckling hos personalen.

Arbetsmiljö

Svensk Arbetsklättring AB bedriver systematiskt arbetsmiljöarbete enligt AFS2006:1.

Målet med arbetsmiljöarbetet är att erbjuda en säker, sund och utvecklande arbetsplats för företagets anställda. Arbetsmiljön skall präglas av respekt och förtroende för varandra i öppen dialog.
Alla medarbetare skall involveras i arbetsmiljöarbetet samt medverka till att ha ett öppet klimat där utrymme finns för alla att komma till tals.