Värdegrund

Vi tror att värdegrunden bör finnas i alla led av organisationen för att ha full effekt. Vår värdegrund ska vara ett levande redskap – som går att utveckla. Det är det etiska och moraliska fundament som bolagets verksamhet vilar på.

Vårt företagande bygger på långsiktiga relationer till alla våra intressenter runt bolaget; Kunder, anställda, leverantörer, partners, underentreprenörer osv. Med hjälp av ett processorienterat arbetssätt strävar vi mot en hållbar företagsutveckling. Vi försöker möta globaliseringen – genom bästa möjliga konkurrenskraft på alla områden. Vår arbetsmiljö bygger på den internationella arbetsorganisationen, ILO:s konventioner om arbetsvillkor och rättigheter i arbetslivet.

Svensk arbetsklättring AB är en lärande organisation som strävar efter att bidra till ett pedagogiskt klimat för alla. Våra medarbetare är människor som vi tror på, människor som känner ansvar och som har en vilja och förmåga att fatta beslut. Vi arbetar med strategier för hur vi håller uppsatta deadlines och levererar tjänster i tid. Vi ställer höga krav både på material och på utförda arbeten.

Två personer som renoverar en husfasad

Ledstjärnor:

Ansvarskänsla

Vi förespråkar ett ansvarsfullt företagande och anser att detta är mycket betydelsefullt för kunden, medarbetare och ägare. Inom Svensk arbetsklättring AB är det individuella ansvarstagandet alltid en självklarhet.

Kvalitet

Vi värnar om vår professionalism och vill att alla ska se oss som ett pålitligt företag som gör hederliga affärer. Kvalitet handlar för oss om; att göra ett mycket gott intryck, att alltid leverera inom utsatt tidplan, att vara flexibla och tillämpa kundutvärderingar, att alltid förbättra oss och eliminera risker.

Säkerhet

Att arbeta på hög höjd är riskfyllt. Arbetsklättring/ Industriell klättring/ Rope access osv. är en av de säkraste metoder vid arbete på hög höjd. Vi ställer höga krav på personlig skyddsutrustning, våra säkerhetsföreskrifter och på vår förmåga att göra grundliga riskkalkyleringar. Alla våra medarbetare måste verkställa flera obligatoriska rutiner vid varje projekt/arbetsdag start och slut – för att säkerställa en trygg och säker arbetsplats.

Entrepenörskap

Personligt engagemang, frihet under ansvar och individens inre drivkraft utvecklar enligt oss en livskraftig och fruktbar arbetsmiljö. Vi tror att vägen till att bli framtidens ledande repföretag är att vara en kreativ och stimulerande plats för våra partners, kunder, medarbetare och ägare. Vi ser att Svensk arbetsklättring AB är den plattform från vilka våra medarbetare får mod att pröva sina vingar, vågar gå utanför sin komfortzon för att vidga sitt perspektiv, utveckla sina idéer och vara visionärer.

Hederskodex

1. Vi utför endast uppdrag som rättar sig efter allmän rättsuppfattning och/ eller anses acceptabelt från allmän synpunkt.

2. Vi verkar för sund konkurrens och följer god marknadsföringssed.

3. All form av samarbete med utomstående part inom ramen för ett uppdrag präglas av korrekta affärsrelationer, tydliga avtal och ömsesidig respekt.

4. Vi anlitar/ samarbetar endast med seriösa fackmän, hantverkare och yrkesutövare.

5. Vi tar avstånd från och motverkar aktivt all form av så kallat ”svartjobb”.

6. Vi utför våra uppdrag på ett professionellt sätt samt inom ramen för god affärssed.

7. Alla uppdrag genomförs med den spetskompetens och sådana resurser som behövs för uppgiften.

8. Vi strävar efter att inte överhuvudtaget skada övriga parters eller kollegors anseende genom att frivilligt och utan saklig grund yttra oss kritiskt om deras förhållanden.